Το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος θέτει ένα νέο,σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαφάνεια της Κυβέρνησηςκαι της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

Με τις νέες ρυθμίσεις αναβαθμίζεται συνολικά ο τρόπος λειτουργίας της Κυβέρνησης:

1) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει συλλογικά τον ετήσιο προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής και, συγχρόνως, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί και την εφαρμογή της.

2) Η Προεδρία της Κυβέρνησης, με οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων στις επιμέρους Γραμματείες της, θα παρέχει στον Πρωθυπουργό της Χώρας τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που θα του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στο θεσμικό ρόλο που του επιφυλάσσει το Σύνταγμα.

Έτσι, η Κυβέρνηση θα λειτουργεί πλέον με ενότητακαι συνοχή. Για να υπάρχει συντονισμός του κυβερνητικού έργου,με προγραμματισμό και υλοποίηση των κυβερνητικών δράσεων σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να παράγονται συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Μια άλλη, πολύ σημαντική καινοτομία είναι η αποκομματικοποίηση του Κράτους:

1) Στα Υπουργεία θα υπάρχει στο εξής μόνιμος Υπηρεσιακός Γραμματέας, ο οποίος: α) θα προσλαμβάνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς να μπορεί να είναι υποψήφιος όποιος την τελευταία πενταετία έχει διατελέσει κομματικός Γενικός Γραμματέας ή έχει αποσπαστεί σε κόμμα, β) θα προΐσταται όλων των υπηρεσιών για την οργανωτική και οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και γ) θα έχει την εξουσία να θέτει την τελική υπογραφή στις διοικητικές πράξεις της αρμοδιότητάς του.

2) Οι Γενικοί Διευθυντές θα έχουν πλέον, αντιστοίχως, την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για κάθε ατομική διοικητική πράξη των υπηρεσιών τους.

Με αυτόν τον τρόπο: α) απαλλάσσεται η πολιτική ηγεσία από το φόρτο της έκδοσης πλήθους διοικητικών πράξεων, ώστε να μπορεί να αφοσιωθείστην παραγωγή κυβερνητικού έργου, και β) επιταχύνεται σημαντικά η διεκπεραίωσητων σχετικών υποθέσεων, προς όφελος όλων των πολιτών.

Συγχρόνως, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την καλή λειτουργία του Κράτους:

1) Η καθιέρωση κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων διασφαλίζει την αμερόληπτη άσκηση των κυβερνητικών καθηκόντων.

2) Η απαγόρευση πρόσληψης, ως μετακλητών υπαλλήλων, των συζύγων ή στενών συγγενών μελών της Κυβέρνησης θέτει τέλος στην οικογενειοκρατία.

3) Η μείωση των Γενικών Γραμματέων, από 93 σε 58,συνεπάγεται την καλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά καιεξοικονόμηση 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον κρατικό προϋπολογισμό.

4) Ηυπαγωγή της διοικητικής δράσης σε αρχές και κανόνεςσυμβάλει σημαντικά στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

5) Η εισαγωγή του νέου πλαισίου για την καλή νομοθέτηση τερματίζει την ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων, αντιμετωπίζοντας διαχρονικές παθογένειες τηςτηςελληνικής έννομης τάξης.

Τέλος, για την καταπολέμηση της διαφθοράς εξαιρετικά σημαντική είναι η πρωτοβουλία για τη σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μεενοποίηση, συντονισμό και αναβάθμιση όλων των επιμέρους ελεγκτικώνμηχανισμών που εντάσσονται σε αυτή.

Με το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος θέτουμε τις βάσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Κράτος, που θα λειτουργεί στην πράξη για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ίσως φαντάζει υπερβολικά φιλόδοξο για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Όμως για να αλλάξει η κατάσταση, πάντα κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή…

Δημοσιεύτηκε στον ΣΚΑΙ 2/8/2019