Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει από το 2016 ένα νέο πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: α) με τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 και β) με την Οδηγία (EE) 2016/680.

Ι. Ο εν λόγω Κανονισμός είναι γνωστός ως «General Data Protection Regulation (GDPR)» ή, στα ελληνικά, ως «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (ΓΚΠΔ)».Με την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔτίθενται σε ισχύ αυξημένες υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, μεταξύ πολλών άλλων:
i) ορίζεται ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου θα πρέπει στο εξής να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια (ρητή και εν πλήρη επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν),
ii) θεσπίζονται πολύ υψηλά πρόστιμα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων,
iii) καθίσταται υποχρεωτικός ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ): α) όταν η επεξεργασία γίνεται από δημόσια αρχή, β) όταν απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή γ) πρόκειται για μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (π.χ. πολιτικά φρονήματα).

Και μολονότι η προηγούμενη Κυβέρνηση παρέλειψε επί τρία έτη (2016-2019) να εισηγηθεί νομοθεσία για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, ο τελευταίος -ως Κανονισμός- έχει άμεση ισχύ στα κράτη – μέλη της ΕΕ και εφαρμόζεται υποχρεωτικάαπό την ημερομηνία που ο ίδιος προβλέπει (25 Μαΐου 2018). Εξού και είναι πλέον ευρύτατα «γνωστός» στην ελληνική πραγματικότητα.

ΙΙ. Πολύ λιγότερο γνωστή είναι η ανωτέρω Οδηγία, καθώς σε αντίθεση με τους Κανονισμούς, οι Οδηγίες πρέπει καταρχήν να ενσωματωθούν με εθνικούς νόμους στις έννομες τάξεις των κρατών – μελών της ΕΕ για να μπορούν να ισχύσουν. Η δε παράλειψη ενσωμάτωσή τους, εντός των προθεσμιών που οι ίδιες προβλέπουν, συνεπάγεται κυρώσεις για τις μη συμμορφούμενες χώρες.

Η εν λόγω Οδηγίααφορά ειδικότερα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου (αστυνομία, λιμενικό σώμα, ακτοφυλακή, κ.λπ.).Προθεσμία ενσωμάτωσής της ήταν η 6η Μαΐου 2018. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του ΓΚΠΔ, η προηγούμενη Κυβέρνηση επί τρία έτη δεν έπραξε απολύτως τίποτα για να την ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία, αφήνοντας τους Έλληνες πολίτες χωρίς την αυξημένη προστασία που παρέχει η Οδηγία, παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Χώρας και εκθέτοντάς μας διεθνώς! Ήδη, στις 25 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων: α) 1.310.000 ευρώ,ως ελάχιστη πάγια κύρωση, και επιπλέον β) 5.287,50 ευρώ ημερησίως, για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας ενσωμάτωσης της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο! Δηλαδή, και μόνο αυτή η παράλειψη της προηγούμενης Κυβέρνησης κινδυνεύει να μας κοστίσει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ!

ΙΙΙ. Ενόψει αυτής της κατάστασης, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίαςαμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα έσπευσε να ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την προσαρμογή της Χώρας στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο: α) ενσωματώνει πλήρως την Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ συγχρόνως β) λαμβάνει και όλα τα απαιτούμενα μέτρα που επιτάσσει ο ΓΚΠΔ, όπως είναι, μεταξύ άλλων,ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το νομοσχέδιο αυτόψηφίζεται με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος», ακριβώς επειδή -κατόπιν και της πρόσφατης παραπομπής της Ελλάδας στο ΔΕΕ-κάθε ημέρα που περνάει χωρίς ενσωμάτωση της Οδηγίας, επαπειλούνται σε βάρος της Χώρας μας -περαιτέρω- οικονομικές κυρώσεις πολλών χιλιάδων ευρώ, τα οποία εν τέλει πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε να περάσουν τρία χρόνια χωρίς να πράξει απολύτως τίποτα. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αφήσει να περάσει ούτε μία ημέρα. Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θα προστατευθούν αποτελεσματικά. Η Χώρα μας θα πάψει να υφίσταται άσκοπες οικονομικές κυρώσεις και να εκτίθεται στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

Δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Θέμα